Twój koszyk jest pusty.

Zaloguj | Rejestracja

Twoje zakupy:

0.00 zł »

   Regulamin sklepu internetowego oleje.pronar.pl

Regulamin sklepu oleje.pronar.pl - pdf     

Sklep internetowy oleje-pronar.pl, (zwany dalej: „Sklepem”), działający pod adresem internetowej www.oleje-pronar.pl, prowadzony jest przez: PRONAR sp. z o.o., z siedzibą w Narwi przy ul. Mickiewicza 101 A  (17-210 Narew) wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS: 0000139188, kapitał zakładowy wynosi: 51,000 złotych i pokryty został w całości, nr NIP: 5430200939, nr Regon: 008002850 (zwanego dalej: „Sprzedawcą”).

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy poprzez następujące dane teleadresowe: 

PRONAR sp. z o.o., Hurtownia Paliw i Olejów, ul. Handlowa 6H, 15-399 Białystok, e-mail: olejesklep@pronar.pl, telefon: 505-699-242.

Regulamin sklepu internetowego oleje-pronar.pl, (zwanego dalej: „Regulaminem”) określa ogólne warunki i zasady sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego oleje-pronar.pl

.

 §1 Definicje

1.  Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem oleje.pronar.pl/strona/dostawa zestawienie Produktów i ich cen, rodzajów sposobów Dostaw oraz ich kosztów.

2.    Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.    Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu, wymieniona w Cenniku dostaw znajdującym pod adresem oleje.pronar.pl/strona/dostawa.

4.    Dostawca – podmiot współpracujący z Sprzedawcą przy realizacji Zamówień – doręczeniu Produktu do Miejsca wydania rzeczy..

5.    Dowód zakupu – faktura VAT, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie Produkty wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu.

6.    Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Kupującego podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Kupującego w Sklepie.

7.    Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o  Produkcie.

8.    Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.    Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Konto Kupującego - oznacza indywidualny dla każdego Kupującego panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego, po dokonaniu przez Kupującego Rejestracji.

11. Koszyk – lista Produktów wybranych przez Kupującego w Sklepie.

12. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

13. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Kupującego, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Kupującego w Sklepie.

14. Miejsce wydania rzeczy – adres do doręczeń Produktów znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazany w Zamówieniu przez Kupującego.

15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub działająca w jego imieniu osoba trzecia odbiera Produkty zamówione w przez Kupującego w Sklepie

16. Płatność – forma dokonania zapłaty za Przedmiot umowy. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
a. płatność przy odbiorze własnym w  punkcie odbioru przy ul. Handlowej 6H w Białymstoku, b. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu o numerze

Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Nr konta: 74 2030 0045 1110 0000 0257 0340

Nazwa odbiorcy: Pronar Sp. z o.o.

Adres odbiorcy: ul. Mickiewicza 101A 17-210 Narew

17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia, a która podana jest w Sklepie jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

19. Przedmiot umowy Produkt i Dostawa będące przedmiotem Umowy.

20. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Kupującego ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.

21. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem oleje.pronar.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

22. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

23. Termin realizacji – podana na Karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

24. Umowa – zawierana w języku polskim, w ramach funkcjonowania Sklepu, pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym, zgodnie z polskim prawem i na podstawie Regulaminu.

25. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj Dostawy; rodzaj Płatności; Miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.

 §2 Warunki ogólne

 

1.    Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to: przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.   Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie strony internetowej Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

2.    Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez użytkowników Internetu ze strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego użytkownika Internetu. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych użytkownika Internetu. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego użytkownika Internetu oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach użytkownika Internetu, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy użytkownik Internetu  odwiedzający stronę Internetową Sklepu, może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony Internetowej Sklepu.

3.    Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych użytkowników Internetu przez osoby nieuprawnione, dlatego użytkownicy Internetu  powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Kupującego z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

4.    Kupujący zobowiązany jest do:

a.    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, sprzecznych z dobrymi obyczajami, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.    korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.    korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

e.    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.     korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz  postanowieniami Regulaminu.

5.    Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

6.    Wszystkie ceny Produktów podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu Dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

7.    Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów znajdujących się w Sklepie.

8.    Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać Login i Hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do Konta Kupującego. Login i Hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie.

9.    W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony Internetowej Sklepu oraz w celu dokonania Rejestracji i korzystania z wszystkich funkcjonalności  Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.

 §3 Rejestracja

1.     W celu utworzenia Konta Kupującego, Kupujący obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2.     Rejestracja jest czynnością obowiązkową do złożenia zamówienia w Sklepie.

3.     W celu Rejestracji, Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji, Kupujący ustala indywidualne Hasło.

4.     W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Kupujący ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5.     W trakcie Rejestracji, Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Kupującego, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

6.     Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Kupującego. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Kupującego. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.     Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Kupującego, zaś  Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do Konta Kupującego i dokonywania zmian danych podanych podczas Rejestracji, za wyjątkiem Loginu.

§4  Zamówienie, zawarcie Umowy i realizacja.

1.     Informacje zawarte na stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupującego do składania ofert zawarcia Umowy.

2.     Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.     Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Produkt, którym jest zainteresowany. Zamówienie wybranego Produktu następuje poprzez użycie przez Kupującego opcji " DO KOSZYKA" pod danym Produktem prezentowanym na stronie Internetowej Sklepu oraz  wybór przez Kupującego rodzaju Dostawy; Miejsca wydania rzeczy;  formy Płatności.

4.     Kupujący po skompletowaniu całości, składa Zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i Dostawę, jak też
o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową.

5.     Przyjęcie Zamówienia Kupującego płatnego przy odbiorze własnym w  punkcie odbioru przy ul. Handlowej 6H w Białymstoku, następuje niezwłocznie, zaś Zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia. W przypadku Płatności przelewem, zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.

6.     O przyjęciu Zamówienia  do realizacji i   zawarciu Umowy z Kupującym Sprzedający, informuje Kupującego w terminie do 4 Dni roboczych od złożenia Zamówienia i po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego w przypadku wyboru przez Kupującego innej formy zapłaty, niż płatnego przy odbiorze własnym w  punkcie odbioru przy ul. Handlowej 6H w Białymstoku. Sprzedawca przesyła w/w informację na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty,  i z chwilą jego otrzymania przez Kupującego  zostaje zawarta Umowa.

7.     Wysłanie Produktu następuje w terminie określonym na Karcie produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach Produktu.

8.     Zakupiony Produkt jest wraz z wybranym przez Kupującego Dowodem zakupu  wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem Dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu Miejsca wydania rzeczy.

9.     W przypadku ewentualnej niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia).

10.  W przypadku, gdy Produkt jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w Zamówieniu, Kupujący zostanie o tym poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie i do niego będzie należała decyzja czy zgadza się bądź na wydłużenie czasu realizacji bądź na anulowanie Zamówienia.

11.  Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.


§ 5 Dostawa

 1.     Sprzedawca realizuje Dostawę tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy bez jakichkolwiek wad.

3.      Zamówione Produkty są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

4.     W dniu wysłania Produktu do Kupującego (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Produktu) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Kupującego informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

5.     Kupujący powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

6.     Kupujący ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Produktu. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

7.     Sprzedawca, zgodnie z wolą Kupującego, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty.

8.      W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako Miejsce wydania rzeczy , pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Kupujący będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania Zamówionego Produktu do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Kupującym termin i koszt Dostawy.

 § 6 Rękojmia

1.     Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

2.     Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3.     Z tytułu rękojmi Sprzedawca nie jest odpowiedzialnym względem Klienta.

4.     Jeżeli Produkt ma wadę Kupujący może:

a)     złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

b)     żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt  wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową  wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

5.     Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Kupującego będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

6.     Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Konsument może odstąpić od Umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Konsument żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy  lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

7.     Wszelkie reklamacje związane z Produktem  lub realizacją Umowy, Kupujący może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

8.     Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez Kupującego.

9.     W przypadku reklamacji Produktu będącego olejem, Sprzedawca rozpatrzy reklamację tylko i wyłącznie  w przypadku gdy będzie on znajdować się w oryginalnym opakowaniu, które będzie zamknięte. W innym przypadku reklamacja nie będzie rozpatrywana. 

§7 Konsumenckie odstąpienie od umowy i wymiany towarów

  1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
  2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy  rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta.
  3. Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie Internetowej Sklepu Formularz odstąpienia jest dostępny na stronie internetowej: http://oleje.pronar.pl/strona/zwrot-towaru Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
  6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  7. W przypadku odstąpienia od Umowy po otrzymaniu Produktu, Konsument jest obowiązany do odesłania Produktu, nie później niż w terminie 14 dni na poniższy adres:

PRONAR sp. z o.o.
Hurtownia Olejów
ul. Handlowa 6H
15-399 Białystok
Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Konsument.

  1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy i zwrocie Produktu, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego Płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Konsumenta.
  2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1.  Administratorem danych osobowych przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania Zamówień lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2.  Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących w celu realizacji Zamówień oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Kupujących zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.  Kupujący przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Kupującego oraz uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia.

4.  Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

5.  Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Kupującego. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Kupujący nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności.
7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Kupującego na rzecz Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

§9 Postanowienia końcowe

1.   Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

2.   W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Właściwym jest prawo polskie. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przesądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. Wszelkie sprawy sporne winny być poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedawcy.

3.   Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, oraz do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za pisemną zgodą Sprzedawcy.

4.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Kupującego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Kupujących na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o jego zmianie za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną.

5.   Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin (oleje.pronar.pl/strona/regulamin-sklepu). W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.

6.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.07.2016r.